View Single Post
Old 16th February 2005, 13:56   #4
glory_man
Senior Member
 
Join Date: Sep 2004
Location: Mogilev (Belarus)
Posts: 372
Ïî êàêîìó ïëóãèíó òû èñêàë è íå íàøåë?

ß âîò, íàïðèìåð, â ïàïêå NSIS\Contrib\{èìÿ ïëóãèíà} ïî âñåì åñü ëèáî .txt ëèáî .html ñ õåëïîì.
glory_man is offline   Reply With Quote